چگونه برای ایجاد بالاترین فرکانس ثروت در خود احساس آرامش را ایجاد کنیم ؟

women create-calm-to-create-the-highest-frequency-of-wealth

اگر درک درستی از معنای ارتعاش یا فرکانس ثروت داشته باشیم متوجه می شویم که بالاترین فرکانس ثروت در لحظه ای که در آرامش واقعی هستیم در ما ایجاد می شود و آن را به جهان هستی ارسال می کنیم. در در خواست های ما از طریق ارتعاشات ذهنی ما که همان احساسات پایه ایجاد آن است به جهان هستی ارسال می شود.

احساسات درونی ، زبان انسان با جهان هستی می باشد.

جهان – جهان شو

وقتی در احساس خوب و آرامش هستیم ، یعین در حال درخواست به جهان هستی می باشیم و جهان هستی از طریق این فرکانس و ارتعاش ، این احساس خوب ما را خیلی سریع دریافت می کند و در خواست ما را دریافت می کند، و به همان میزان به سمت شرایط خوب و ایده هایی که باعث می شود تا احساس بیش تری از جنس آرامش را تجربه کنیم را در پاسخ به زندگی ما هدایت می کند .

چنین سیستمی برای احساسات منفی هم به دقیقا به همین صورت عمل می کند . یعنی وقتی احساسات بدی داریم از طریق ارتاعشات بد در حال ارسال درخواست تجربه بیش تر از همین جنس احساس به زندگی مان هستیم و جهان هستی این فرکانس ها را دریافت می کند و پاسخ می دهد و ما به طرایطی از زندگی هدایت می شویم که از جنس چنین احساسی بیش تر در زندگی خود تجربه کنیم .

قوانین جهان هستی دقیق هستند .

جهان – جهان شو

اما برای ایجاد احساس آرامش واقعی باید یک ویژگی خیلی مهم را در خود ایجاد کنیم که ظاهرا هرکسی توان انجام این کار را ندارد . اما شما می توانید این کار را انجام دهید چون این سفر زیبا به جهان درون را شروع کرده اید به اینجا هدایت شده اید و حضور شما در اینجا اتفاقی نیست و اگر به مسیر سفرتان همراه من ادامه دهید زیبایی هایی را به شما نشان خواهم داد که هرگز در طول مسیری که پیمودید تجربه نکرده اید .

تمام تلاش های انسان ها در زندگی برای رسیدن به آرامش است . انسان ها در دریای بی کران جهان هستی خود را به جزیره آرامش برسانند . آنها بر این باورند که آرامش در یک سرزمین موعد است در یک جای شاید خیلی دور و برای رسیدن به آن باید هفت دریا و هفت کوه را پشت سر بگذارند.

اما اصلا واقعیت چنین چیزی نیست ، برای من که اینطور نبوده ، هیچ سرزمین موعودی و هیچ منجی در آینده و در مقصدی جلوتر و دورتر و در جایی دیگر وجود ندارد .

آینده هیمن جاست ،همین الان است و سرزمین موعود همین جاست و منجی جز تو وجود ندارد و تو منجی خودت هستی . درک این آگاهی جهانی که در آن زندگی می کنی را بی کران می کند و وجودت را به اندازه بی نهایت آن وسعت می بخشد .

آرامش قلبی پایدار ، از باورهای توحیدی ریشه می گیرد .

جهان – جهان شو

توانایی ایجاد احساس خوب در خود ، یکی از توانایی ها و یا بگویم مهمترین مهارت های زندگی است که در هیچ مدرسه ای به ما آموزش داده نشده است .

به این دلیل می گویم مهارت چون اصلا فرقی نمی کند در گذشته در چه شرایط از زندگی بوده ایم و یا الان در چه شرایطی هستیم ، اصلا فرقی نمی کند با چه زبانی صحبت می کنیم و اصلا فرقی نمی کند تحصیلاتمان چیست و چه سنی داریم و یا در چه شهر و یا کشوری زندگی می کنیم و اصلا فرقی نمی کند در چه خانواده ای متولد شده ایم و اصلا فرقی نمی کند الان در چه شرایط مالی از زندگی قرار داریم در هر صورت همین الان شما می توانیم شروع کنید و در خود آرامش واقعی را ایجاد کنیم .

از همین لحظه که تصمیم بگیرید می توانید این توانایی را در خود ایجاد کنید و آرام آرام آن را در شخصیت خود نهادینه کنید ، بسیاری از افراد هسند که نمی دانند که ، توانایی دارند تا هر مهارتی را در خود ایجاد کنند .

من توانایی انجام هر کاری را دارم .

جهان – جهان شو

خودشناسی و درک مناسب از خود و خداوند و جهان هستی داشتن ، بالاترین میزان آرامش را ایجاد میکند. داشتن باورهای توحیدی ، یعنی باورهایی که باعث می شود احساس و روحیه تحسین و روحیه حیرت و وجد ، در ما ایجاد شود ، داشتن باورهای توحیدی باعث می شود به وجود خود و بودن و حضور و تمام هستی افتخار کنیم، واعتماد بنفس بیش تری را درما ایجاد می کند.

باورهای توجیدی همان باورهایی هستند که نتیجه آن عشق بدون واسطه ، بی قید و شرط نسبت به خود و دیگران میشود . چنان آرامش پایداری را در دل ایجاد می کند، گه اگر در بالاترین نقطه از سهمگین ترین موج از شرایط نامطلوب زندگی ات باشی، آب در دلت تکان نخواهد خود و در هر شرایطی لبخندی از جنس آرامش و از ریشه اگاهی ، بر چهره می نشیند .

ایجاد بالترین فرکانس ثروت از ایجاد توانایی تمرکز بر نکات مثبت زندگی و توانایی تمرکز بر ویژگی های مثبت خود و دیگران شروع میشود، و با ایجاد باورهای توحیدی ، قدرتمند و پایدار می شود.

اما توانای توجه و تمرکز بر نکات مثبت چگونه می تواند باعث ایجاد شرایط مالی و بهبود وضعیت مالی شود؟ توانایی توجه برنکات مثبت چگونه می تواند باعث ایجاد آرامش و بالاترین فرکانس ثروت شود؟

طبق قانون جهان هستی ، ما در هر لحظه به واسطه طرز تفکر قالب ، نوع نگرش و یا همان باورهایی که به جنبه های مختلف زندگی و خودمان داریم ، شرایطی را تجربه می کنیم که از جنس همین نوع نگرش و باورها می باشد.

این طرز کار سیستم جهان هستی است . این ویژگی ذاتی انسانی ما است ، هر انسانی با این توانایی بدنیا آمده است با توجه کردن به زیبایی ها و توجه کردن به نکات مثبت زندگی و توجه کردن به ویژگی های خود و توانایی های خود ودیگران باعث ایجاد باورهای مناسب و قدرتمند تر و ایجاد احساس آرامش می شود و در نتیجه ارسال ارتعاش ثروت و فرکانس ثروت به جهان هستی می شود.

و جهان هستی از جنس همین توجه اتفاقات و شرایط زندگی را برای ما ایجاد می کند و ما آن را بصورت شرایطی از زندگی تجربه می کنیم . برای ارسال بالاترین ارتعاش ثروت و فرکانس پول نسبت به موفقیت مالی باید بتوانیم به جنبه ای از پول و پولدار بودن و ثروت مالی نگاه کنیم که در ما احساس خوب ایجاد می کند .


که در ما آرامش را ایجاد میکند و طبق قانون جهان هستی از همین جنس احساس خوب نسبت به پول و ثروت را در زندگی تجربه می کنیم . وقتی بر نکات مثبت و توانایی های خود در برابر پول و نکات مثبت از شیوه بدست آوردن پول تا بکار بردن پول و فواید پول توجه کنیم ، طبق قانون احساس خوبی در ما ایجاد می شود.

اما چه زمانی می توانیم برنکات مثبت چیزی توجه کنیم؟ زمانی که در آرامش باشیم ، زمانی که بتوانیم در هر شرایطی که اززندگی هستیم ، این آرامش را در خود ایجاد کنیم ، آرامش چه زمانی ایجاد می شود، زمانی که بتوانیم ارزش ها و یژگی ها و توانایی های خود را درک کنیم.


زملنی که بتوانیم باورهای مناسبی نسبت به خود داشته باشیم . زمانی که توانایی ها و زیبایی ها و نکات مثبت خود را پیدا کنیم . و وقتی در آرامش هستیم ، می توانیم ذهن خود را بیش تر کنترل کنیم و آن را بر جنبه ای از زندگی متمرکز کنیم که از آن جنس آرامش را می خواهیم ، دریافت کنیم.


ایجاد آرامش درونی از طریق توجه نکات مثبت و بر ارزش ها و توانایی های خود >> توانایی تمرکز بیش تر بر نکات مثبت زندگی >> ایجاد آرامش بیش تر و احساس خوب >> ارسال بالاترین فرکانس ثروت به جهان هستی >> تجربه شرایط خوب >> ایجاد احساس آرامش بیش تر و توانایی تمرکز بیش تر >> دوباره تکرار قویتر همین چرخه >>…

مثلا در مورد پول اگر به ناتوانایی های خود و عدم توانایی در خلق پول و کمبود پول در زندگی توجه می کنیم ، در ما عدم آرامش ایجاد می شود، یعنی ترس ،حرص ، استرس و هر احساس مخرب دیگر ، در واقع بدلیل باورهای اشتباه بر روی جنبه ای از پول و توانایی های خود توجه و تمرکز کردیم که نه تنها شرایط را مطلوب ما نمی کند ، بلکه شرایط را نامطلوب تر ما می کند، چون توجه بر این ویژگی ها باعث ایجاد عدم آرامش و احساس بد و ارتعاش بد و در نتیجه تجربه شرایط بد در زندگی می شود.

اما از طرفی اگر باورهای توحیدی خود را تقویت کنیم و فراوانی پول و ثروت را باور کنیم یعنی بصورت واقعی درک کنیم، و توانایی های خداگونه خود را بتوانیم باور کنیم ، آرامش پایدرار در ما ایجاد می شود.

این آرامش برای ما تمرکز بیش تر می آورد و می توان بر دیگر جنبه های زندگی بیش تر و بهتر توجه کرد . در مورد پول می توان به کارهای بسیار خوبی که از داشتن پول می توان انجام داد تمرکز و توجه کرد.

مثل خرید خانه مورد علاقه ، یا داشتن روابط عاطفی عاشقانه یا سفرهای مورد علاقه یا کمک کردن و بخشش پول به دیگران و اتفاقاتی که با پول می توان تجربه کرد، در خود آرامش بیش تر و احساس خوب را ایجاد کنیم، و ارتعاشات خوب به جهان هستی ارسال میکنیم و طبق قانون جهان هستی اتفاقاتی را تجربه می کنیم که از جنس همین احساس و در خواست ما می باشد که باعث می شود پول به شکل های مختلف توسط افراد ایده ها اتفاقات و شرایط مطلوب و مشتری های فراوان و دیگر راه ها وارد زندگی مان شود .

جهان هستم اینکه در سفر ثروت این فرصت را به من دادید تا لیدر و راهنمای شما باشم ، بسیار ممنون و سپاسگزارم. لطفا همین الان شما هم توجه خود را بر روی جنبه هایی از پول بگذارید که در شما احساس خوب ایجاد می کند .

لیستی بنویسید از کارهای خوب و مورد علاقه تان که با پول و پولدار بودن می توانید انجام دهید و در قسمت دوم بنویسید چه ایده ها و راهکارهایی برای خلق آن پول میتوانید داشته باشید ؟ ( اصلا مهم نیت که ایده عملی می شوند یا نه ،فقط انها را بنویسید ) .

هرجا که نیاز به پاسخ باشد ، دریغ نخواهم کرد، من تمام تجربه و ایده ها و راهکارهای شما را با عشق و علاقه مطالعه خواهم کرد، ممنون و سپاسگزارم .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید