راز بدست آوردن ثروت چیست؟ 🤫 💲 💲 💲

three women are talking about the serecrt of to get rich
راز بدست آوردن ثروت را گفتن

تنها راز بدست آوردن ثروت ،در مسیر خودشناسی است.

جهان-سایت جهان شو

برای راز بدست آوردن ثروت داستان مرد گنججو را بخوانید

گویند روزی مردی در جست و جوی راز بدست آوردن ثروت بود. در مسیراین جست و جو با جنگجویی کماندارآشنا شد. جنگجوی کماندار به او گفت که در این منطقه گنجی بسیار ارزشمند دفن شده است،که ازغنائم جنگی که در سال های دور در این منطقه بوده،باقی مانده است و دراینجا پنهان شده است.

جنگجو به آن مرد گفت: درافسانه ها و داستانی های قدیم آمده است که هرکس می خواهد این گنج را پیدا کند باید کمانداری ماهر شود تا بتواند تیر را از بالای آن تپه بلند به بهترین نقطه از این منطقه پرتاب کند تا هرجا که تیر نشست،در همانجا به گنج پنهان شده دست پیدا کند.

تو نیز اگر واقعا اگر می خواهی گنج را پیدا کنی،این کمان را بگیر و بر بالای آن تپه برو و تیر را درکمان قرار بده و به بهترین نقطه پرتاب کن،هرجا که تیر بر زمین نشست،همانجا،جای گنج است،آنجا را حفر کن و گنج را پیدا می کنی. جنگجو کمانداراین راهنمایی را به او گفت و خداحافظی کرد.

مرد گنججو بدنبال راز بدست آوردن ثوت

آن مرد(گنججو)کمان را گرفت به بالای تپه رفت و تیر را در کمان قرار داد و تا می توانست زه کمان را کشید و بعد رها کرد و تیر به سرعت از کمان پرتاب شد و در نقطه ای دور دست بر زمین نشست.

آن مرد گنججو خود را به محلی که تیر بر زمین نشسته بود،رساند و با صد شور اشتیاق شروع به کندن زمین کرد،آنقدر به کندن زمین ادامه داد که خسته شد،ولی چیزی پیدا نکرد و در آن نقطه خبری از گنج نبود.

با خود گفت احتمالا زه کمان را کم کشیدم و به اندازه کافی تمام نیرو و توانم را در پرتاب تیر به کار نگرفتم و هم اینکه جهت تیر را اشتباه گرفتم. پس روز بعد بر بالای تپه رفت و کمان را به سمت دیگری نشان رفت و تا می توانست زه کمان را کشید و بعد آن را رها کرد و تیر از کمان در رفت و در نقطه ای دیگر بر زمین نشست.

خود را به محل تیر رساند و دوباره شروع به کندن زمین کرد ولی باز چیزی پیدا نکرد. روز بعد دوباره همین کار را کرد ولی هر با چیزی بدست نمی آورد.

هر بار جایی که کمان را نشان می رفت را تغییر میداد تا شاید تیر به جایی که گنج در آنجا باشد به زمین بنشیند. او تا مدت ها این کار را می کرد و هر روز بر بالای آن تپه بلند می رفت و تیر پرتاب می کرد، تا اینکه خبر به سربازان پادشاه رسید، و آمدند و او را پیش پادشاه برند.

وقتی ماجرا را به پادشاه گفت،پادشاه دستور داد تا عده ای از سپاه کمانداران خود را به همراه او بفرستند تا به کمک آن مرد تیرهای بیش تری را پرتاب کنند تا با پیدا شدن گنج قسمتی از آن را برای خود ببرد.

آن مرد و سپاه کمانداران و خود پادشاه همگی هر روز تا مدت ها بر بالای تپه می رفتند و شروع به پرتاب تیرها می گردند. هرکسی سعی میکرد تا قدرت خود را در پرتاب تیر به دورترین نقطه را به رخ دیگری بکشد. تقریبا کل زمین منطقه پر شده بود از تیرهایی که سربازان پادشاه و آن مرد از کمان های خود راه کرده بودند.

پادشاه که از انجام این کار دیگر خسته شده بود و ادامه دادن این تیرانداختن و جست و جوها را بی فایده و بدون نتیجه می دید،دستور داد تا همه سپاه کمانداران به قصر برگردند و آن مرد را به حال خود راها کنند.

پادشاه از اینکه به نتیجه نرسیده بود،آن مرد را دیوانه خطاب می کردند و به او گفته بود که دچار توهم شده است،که همه آنها را به خاطر گنج و ثروتی که وجود ندارد،معطل خود کرده بود.

اما مرد گنججو هرگز از آنچه که به آن باور داشت،خسته نشده بود و ایمان داشت که روزی راه و راز بدست آوردن ثروت و آن گنج را نیز پیدا خواهد کرد. او همچنان به تیرهایی که با کمان خود پرتاب می کرد ادامه می داد،تا اینکه خبر این ماجرا به گوش پیرخرمندی که در آن شهر زندگی می کرد،رسید.

پیرخردمند راز بدست آوردن ثروت را می دانست

روزی که آن پیر خردمند از کنار آن منطقه می گذشت،مرد را در حال تیر انداختن دید،پیر خردمند به مرد نگاهی انداخت،مشخص بود که از بس تیرها از کمان پرتاب کرده بود،هم مهارتش در تیر اندازی بسیار زیاد شده بود و هم نیروی جسمانی او بسیار قوی شده بود.

اما هیچ کدام از این ها نتیجه و فایده ای برای او نداشت و نتها چیزی که به او کمک می کرد تا زندگی خوشبخت تری داشته باشد بدست آوردن ثروت و آن گنج بود.

اما همه این تلاش های نافرجام کم کم داشت باعث می شد تا مرد گنججو امید خود را از دست بدهد. ولی تنها چیزی که هنوز به او امید و انگیزه کافی برای ادامه دادن می داد،لحظه رسیدن و پیداکردن آن گنج و ثروت بود.

پیرخردمند خود را به آن مرد رساند و به او گفت که از ماجرا خبر دارد،مرد گنججو از پیرخردمند درخواست کرد تا او را راهنمایی کند بلکه بتواند راهی برای بدست آوردن گنج پیدا کند.

پیرخردمند به او گفت:

گنج تو دقیقا همان جایی است که فکر می کنی،آنجا نیست.

جهان-سایت جهان شو

از او پرسید به کجا ها تیر پرتاب کرده ای؟ مرد گنججو به او گفت تقریبا به هرجایی که فکر میکردم ممکن است،گنج آنجا باشد،تیر پرتاب کرده ام.

پیرخردمند از او پرسید به کجا تیر پرتاب نکرده ای؟مرد گنججو گفت:تنها فقط به زیر پای خودم تیر نیانداختم. پیرخردمند به او گفت:

خواسته های تو،جایی بیرون از تو نیستند.

جهان- سایت جهان شو

تیر را در کمان قرار بده و آن را به نزدیک ترین نقطه پرتاب کن.مرد تیر را گرفت و نزدیک ترین نقطه ای که می دانست زیر پای خودش بود و تیر را رها کرد و تیر دقیقا جایی که ایستاده بود به زمین خورد.


پیرخردمند به مرد گفت که همین جا را حفر کن که گنج تو در همین جا پنهان شده است. مرد شروع به حفر زمین کرد،اول چیزی پیدا نکرد،اما کمی که به کندن زمین ادامه داد،یک سکه طلا پیدا کرد.

یکباره لبخندی سراسر چهره مرد گنججو را دربرگرفت و چشمانش مثل ستاره های شب در آسمان برق می زندند.

نفس های عمیق و سنگینی می کشید،عرق از پیشانیش چکه می کرد.

امیدوارانه تر شروع به کندن زمین کرد و چند سکه طلا دیگر پیدا کرد،خوشحال تر و امیدوار تر شد و ادامه داد تا در نهایت به صندوق بزرگی از گنج و ثروت رسید.

صندوقی که پر از سکه های زر بود و دستبندها و سینه ریزهای طلا و تاجی از طلا که الماس بزرگی در وسط آن گذاشته شده بود و دور تا دور آن تاج با سنگ های یاقوت قرمز و زمرد و سنگ های فیروزه ای گران قیمت،تزئین شده بود. آن مرد گنججو به گنج خود رسید.

the secret of get rich box

پس از پیدا کردن گنج آن مرد به پیرخردمند گفت: بخاطر سختی ها و رنج هایی که به خود داده ام احساس شرم می کنم،کاش بیش تر با خودم صادق بودم و به صدای درونم گوش می دادم. این همه مدت گنج دقیقا در جایی که بودم قرار داشت و من فکر میکردم که گنج در جایی غیراز اینجا باید باشد.

استعاره داستان راز به دست آوردن ثروت چیست؟

پیرخردمند گفت:برخی انسان ها داشته های خود را به راحتی فراموش میکنند و چون به آنها توجه ای ندارند،آنها را نمی بینند.

چون همواره به چیزی غیر از آن توجه می کنند. به نداشته های خود و داشته های دیگران که در خود ندارند توجه می کنند و به جای سپاسگزاری از اینکه او هم می تواند آن را بدست بیاورد و داشته باشد،رشک و حسادت و ناسپاسی و قضاوت می کنند.

این داستان یک استعاره بود از افرادی که همواره برای بدست آوردن ثروت و یا هر چیزی،تصور می کنند که آنچه را که می خواهند در جایی غیر از آنجا که هستند قرار دارد.

فکرمیکنند برای اینکه دست آورد های بیش تری را کسب کنند باید سختی بیش تری را تحمل کنند.

استعاره از انسان هایی که همواره فکر میکند برای بدست آوردن نعمت های بیش تر، باید سختی بیش تری را تحمل کنند و یا به نقطه دور تری از آنچه که هستند بروند اما همه چیز برای آنچه که می خواهیم همین جاست.همواره در جای درست و در زمان درست هستیم.

شما همواره در جای درست و در زمان درست هستید.

جهان-سایت جهان شو

اگر هنوز هم فکر میکنیم که برای بدست آوردن ثروت رازی وجود دارد که ما نمی دانیم،بهتر است بجای آنکه همه جا را برای پیدا کردن آن راز بگردیم،ابتدا از خودمان و دقیقا از جایی که هستیم شروع کنیم.

بیرون زتو نیست هرچه در عالم هست 
در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی
(مولانا)

خوشبختی،ثروت،سلامتی،احساس خوب داشتن،روابط عالی،احساس خوب معنویت،همه در درون ما بصورت همیشگی وجود دارد.چیزی بیرون از توانایی ما نیست که بخواهیم بدنبال آن بگردیم. ما در هر شرایطی که هستیم،همین الان،تمام توانایی و شرایط لازم برای ثروتمند شدن را داریم.

ما در هر شرایطی که هستیم،همین الان،تمام توانایی و شرایط لازم برای ثروتمند شدن را داریم.

جهان-جهان شو

تنها راز بدست آوردن ثروت

وقتی کلمه راز را می شنویم چه برداشتی از این کلمه داریم؟با شنیدن این کلمه چه احساسی به ما دست می دهد؟

آیا می تواند به این معنی باشد،که ما بدنبال رازی هستیم که ظاهرا به این سادگی بدست نمی آید،چون راز را هیچ کس نمی داند و بدست آوردن سری که کسی از آن خبر ندارد نباید کار ساده ای باشد و نیاز به یکسری کارهای عجب و خاص دارد تا به آن پی ببریم و احتمالا باید مسیر سختی را در پیش بگیریم تا به آن دست پیدا کنیم.

این نگرش اولین چیزی است که ما را از ثروت دور می کند. خیلی باید هواسمان باشد که چه باوری هایی نسبت به پول و ثروت داریم. آیا با این باورها،داریم ثروت را از خود دور می کنم؟ آیا داریم ثروت را یک موضوع بزرگ و پیچیده و دست نیافتنی برای خود تبدیل می کنیم؟

آیا این نوع نگرش نسبت به ثروت به ما کمک می کند تا ثروت را راحت تر درک کنیم و بدست بیاوریم و یا کار را برای ما سخت تر می کند؟

ثروت هیچ راز مخفی ندارد

ثروت از ساده ترین راه ها بدست می آید. در واقع هرچه ثروت بیش تری می خواهیم باید از راه های ساده تر،کم هزینه تر،سریع تر و با بازدهی بیش تر و سود بیش تربدست بیاید. باید باور داشته بشیم که:

ثروت از ساده ترین راه ها وارد زندگی می شود،اگر ما اجازه دهیم.

جهان-سایت جهان شو

راز بدست آوردن ثروت از کاری که سال ها پیش باید می کردیم،عبورمیکند. کاری که هرگز انجام ندادیم و یا فراموش کردیم آن را انجام دهیم. حتی فرصت فکر کردن به آن را به خود نداده بودیم.

همواره صدای دیگران و نصیحت های دیگران که از روی ترس به ما گفته می شده در گوش ما بوده،و هرگز به صدای درون خود گوش نمی دادیم. هرگز اجازه صحبت کردن با خودمان را نداده بودیم تا ببینیم دقیقا چه خواسته ای داریم.

توجه مان را از روی خود برداشته بودیم و چشمان خود را به داشته های دیگران انداختیم و به جای تحسین کردن آنچه که آنها دارند و ما هم می خواستیم،بخاطر نداشتن آن نعمت ها حسادت می کردیم. همه چیز را اتفاقی برداشت کرده بودیم و فراموش کرده بودیم که:

پشت هر موفقیتی یک فرد موفق قرار دارد نه یک اتفاق

جهان-سایت جهان شو

و نه تنها توانایی های خود را نادیده می گرفتیم،بلکه بصورت خیلی ناجوانمردانه ناتوانی های خود را با توانایی های دیگران مقایسه می کردیم،و خود را شدیدا مورد قضاوت قرار می دادیم. ما هرگز به توانایی ها و داشته های خود توجه نمی کردیم.

سفر به درون،سفر به ثروت است

نوبت آن رسیده تا سفری دور و دراز به جهانی بی انتها را شروع کنیم،که ازدرهمان اولین قدم های آن،طعم شیرین ثروت و سلامتی و هر خوشبختی دیگری را برکام دهان خود احساس خواهیم کرد.

اما برای شروع این سفر نیاز به تعهد و اراده ای آهنین است تا این سفر را به بهترین شکل به اجرا بیاوریم.

سفری به جهان درون،سفری به سوی ثروت و سعادت است.

جهان-سایت جهان شو

خوشبختی،ثروت،رویاها و آرزوها و همه خواسته هایی که داریم،مقصدهایی دور و دست نیافتنی نیستند. نیازی نیست برای تجربه هرکدام از رویاها و خواسته های خود ازهفت کوه و هفت صحرا و هفت آتش و هفت دریای مواج عبور کرد.

نیازی نیست تا زندگی را مانند جنگلی ببینیم ، و انسان هایی که برای معاش خود تلاش می کنند را گرگ هایی گرسنه پنداریم که هر لحظه در کمین به نیش کشیدن گوشت ما هستند. این افکار آلوده و سمی را رها کنیم. این ها همه توهماتی هستند که خودمان برای خودمان ساخته ایم.

بنشینیم و هرکسی که برای آنچه که ما هم در پی آن هستیم،در پی آن هست،را تحسین کنیم. آنهایی که آنچه را که ما می خواهیم را دارند را تحسین کنیم. ثروت و ثروتمندان را تحسین کنیم و آنها را برای ثروت بیش تر تشویق کنیم و روحیه و انگیزه دهیم.

کاری که شاید ما از دیگران انتظار داشتیم ولی دریغ از یک کلمه، حال آن انگیزه را خودمان برای خودمان و برای دیگران انجام دهیم و همواره با این کار در خود احساس خوب ایجاد کنیم.

اسرار ثروت در درون تو است

به داشته ای خود توجه کنیم،توانایی های خود را بشناسیم و سپاسگزار این توانایی ها باشیم که میتوانیم هر آنچه را که بخواهیم برای خود داشته باشیم. به دنیای بی انتهای درون خود سفر کنیم و صدای زیبای خواسته های خود را در این سفر بشنویم،که یک صدا و مداوم تکرار میکند،من می وانم،من می توانم من می توانم…

من می توانم…

جهان-سایت جان شو

تنها راه رسیدن به ثروت از جاده خودشناسی عبور میکند. اما این خیلی مهم است تا ما برداشت درستی از خودشناسی داشته باشیم.

خودشناسی از نظر شما چه معنایی دارد؟

خودشناسی به منظور اینکه من با این شخصیتی که دارم دارای کمبودها و ناتوانی هایی هستم که آنچه را که می خواهم فقط برایم یک رویا شده و تحقق آن برایم مقدور نیست؟ نه.هرگز خودشناسی چنین معنای نخواهد داشت.

اگر شخصیتی که داریم ما را به رویاهایمان و خواسته هایمان نمی رساند این شخصیت واقعی ما نیست.

چنین شخصیتی که نتواند هیچ خواسته و رویایی را محقق کند،نتیجه مجموعه ای از ترس ها،خرافات،باورها و نگرش های اشتباه به خود و زندگی است. نتیجه برداشت های اشتباهی است که بخاطر نشناختن ویژگی ها و توانایی های انسانی خدا گونه مان،است.

باید شخصیتمان تغییر کند و به یک شخصیت ثروتمند تبدیل شود که نه تنها پول به طرف او جذب می شود،بلکه هر رویایی که در این شخصیت جدید شکل بگیرد به واقعیت تبدیل می شود.

باید شخصیتمان عوض شود.

جهان-سایت جهان شو

خودشناسی به این مفهوم است که من به عنوان یک انسان از توانایی های خدا گونه ام و آن ویژگی هایی که با آن ،پا به این جهان گذاشته ام و از ارزش های بنیادی ام آگاهی داشته باشم.

خودشناسی به این مفهوم است که من به عنوان یک انسان دقیقا از نیازهایم و خواسته هایم و ویژگی ها و توانایی های انسانی خدا گونه ام آگاهی داشته باشم. خودشناسی به این مفهوم که من بدانم چه کسی هستم،چه موجودی هستم، چرا دراین جهان هستم و به کجا می روم؟

خودشناسی یعنی آگاه باشیم که ثروت چیست؟ ثروت کیست؟ چرا ثروت را می خواهیم؟

با دانستن به همه این ها به خودشناسی خواهیم رسید که دیگر هیچ سدی در برابر خواسته های ما وجود نخواهد داشت و زندگی برای ما معنای ساده تر و زیبا تری پیدا خواهد کرد.

که نتنها دیگر از حرکت به سمت علاقه هایمان تردید و یا ترسی نخواهیم داشت،بلکه مثل عقابی بصورت برق آسا به طرف خواسته ها و علاقه هایمان خیز بر میداریم.

خودمان را بشناسیم که از جنس عشق هستیم،از جنس آرامش هستیم،از جنس حضور، آگاهی و سعادت هستم. ازجنس ثروت هستیم،خود ثروت هستیم،از جنس خدا هستیم.

ما خود ثروت هستیم.

جهان-سایت جهان شو

همین الان شروع به ثروتمند شدن کنید:

همه ما انسان ها با توانایی ها قدرت های ذاتی بدنیا آمدیم که قابلیت توانایی حل تمام مسائل زندگی مان را که همین لحظه و در هر زمان دیگری باشد،را داریم.

بسیار انسان هایی در این جهان هستند که با همین توانایی های طبیعی خود بی نهایت ثروتمند هستند و بی نهایت پول و داراریی خلق کرده اند.

از زیباترین مدل های لباس گرفته تا سریع ترین دونده جهان که فقط با همین توانایی های ذاتی خود ثروتمند شده اند و تنها کاری که کرده اند آن بوده که توانایی های خود را باور کرده اند و بر روی آنها تمرکز کردند و آن ها را قوی تر کردند.

همواره انسان هایی هستند که به همین توانایی های شما نیازمند هستند و حاضرند تا بهای آن را به شما پرداخت کنند.

جهان-جهان شو

تمرین راز بدست آوردن ثروت:

همن الان در مکانی آرام و خلوت لیستی از همه توانایی های خود را در یک دفتر یا در یک صفحه از موبایل خود بنویسد.(جایی که بتوانید هر روز خیلی راحت به آن دسترسی داشته باشید).

مثلا:

 • من توانایی صحبت کردن را دارم
 • من توانایی آشپزی کردن دارم
 • من توانایی رانندگی کردن دارم
 • من توانایی فوتبال بازی کردن دارم
 • من توانایی دویدن دارم
 • من توانایی نگهداری بچه را دارم
 • من توانایی آواز خواندن دارم
 • من توانایی آموزش دادن دارم
 • من توانایی پریدن دارم
 • من توانایی یادگیری چند زبان را دارم
 • من توانایی جسمی خوبی دارم
 • من زیبایی اندام دارم
 • من صورت زیبایی دارم
 • من صدای زیبایی دارم
 • من حافظه خوبی ا دارم
 • من توانایی …

اگر تمرکز کنید درکمتر از یک ساعت می توانید این لیست را تکمیل کنید اما شاید ممکن است تکمیل این لیست برایتان چند روز و یا شاید حتی یک ماه طول بکشد.

پس از تکمیل لیست حداقل یک بار آن را مرور کنید و بعد برای هرکدام از توانایی هار خود الگوهایی را پیدا کنید. یعنی افرادی در جهان که از همین توانایی های شما به به ثروت دست پیدا کرده اند.(مراقب باشید،شرایط فعلی خود را با شرایط فعلی آنها مقایسه نکنید-اگرفردی با توانایی که شما دارید به ثروت دست پیدا کرده است،باور کنید شما هم می توانید) یعنی برای هر کدام از توانایی های خود الگو و نمونه پیدا کنید که می شود از این توانایی ثروتمند شد و پول کسب کرد.

اگر آنچه را که می خواهید وجود ندارد،به شما تبریک می گویم، چون شما می توانید اولین نفری باشید که آن را ایجاد می کند.

جهان-سایت جهان شو

بعد از انجام این کار یکی از توانایی های خود را که علاقه دارید تا از آن پول کسب کنید را انتخاب کنید و بر روی آن تمرکز کنید و آن را انجام دهید و بابت آن پول بگیرید و همواره آن را بهبود دهید.

شما در هر سطح از آن توانایی قرار داشته باشید،می توانید از آن پول و ثروت بسازید حتی اگر مقدار آن در ابتدا کم باشد.همین امروز این کار را انجام دهید.

اگر کسی توانسته شما هم می توانید،فقط باید این موضوع را باورکنید و به آن عمل کنید.

جهان-جهان شو

همین الان لیست اولیه ای از توانایی های خود را درهمین صفحه برای من بنویسید تا هم برای خود مرور کنید و من با دیدن توانایی های شما به وجود شما افتخار می کنم.در نهایت حتما من را از نتایج این تمرین در همین صفحه مطلع کنید.

من جهان هستم،از اینکه پذیرفتید تا در این سفر زیبا راهنمای شما باشم و از اینکه همسفرخوب من بودید از شما ممنون و سپاسگزارم.

شما کامل هستید،این را باور کنید.

جهان-جهان شو
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید